Podmínky použití

SMLOUVA S UŽIVATELEM SLUŽBY CLICK2PLAY

Tato smlouva s uživatelem služby Click2Play (dále jen „smlouva“) vymezuje práva a povinnosti uživatele této služby.

 

1. REGISTRACE A AKTIVACE.

Služba Click2Play (dále jen „Click2Play“ nebo „služba Click2Play“) je online distribuční služba, kterou nabízí společnost Surtep, s.r.o. (dále jen „Surtep“).

Uživatelem služby Click2Play (dále jen „uživatel“) se stane ten, kdo dokončí registraci svého uživatelského účtu této služby a aktivuje si jej. Uživatel může dále získat přístup k jistým službám, softwaru a obsahu (dále jen „obsah“), který je přístupný pouze uživatelům. Tato smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel získá přístup ke službě Click2Play poté, co projevil souhlas s podmínkami této smlouvy.

Tato smlouva uživateli neumožňuje využívat software pro komerční účely, zejm. používat ho v internetových kavárnách, herních centrech počítačových her či jiných podobných místech. „Internetová kavárna“ je fyzická provozovna, ve které mají zákazníci přístup k počítačovým stanicím. Uživatel vždy získává pouze omezenou licenci pro domácí nekomerční použití.

Každý zakoupený obsah uživateli umožňuje přístup k nějakým službám, softwaru a dalšímu obsahu za podmínek daného konkrétního předplaceného obsahu a této smlouvy. Na každý konkrétní zakoupený obsah se mohou vztahovat další podmínky, za nichž je tento obsah poskytován (dále jen „podmínky zakoupeného obsahu“). Kromě toho mohou být další podmínky (dále jen „podmínky užití“) zveřejněny na adrese http://www.click2play.cz nebo na jiném místě v rámci služby Click2Play. Tyto obchodní podmínky jsou součástí této smlouvy a jsou k dispozici na adrese http://www.click2play.cz/obchodni-podminky/. Obchodní podmínky může Surtep změnit bez předchozího upozornění. Vytvořením a aktivací uživatelského účtu uživatel souhlasí se všemi podmínkami, za kterých nakládá společnost Surtep s jeho osobními údaji. Podmínky pro správu a ochranu osobních údajů společnosti Surtep jsou rovněž součástí této smlouvy a jsou k dispozici na adrese http://www.click2play.cz/ochrana-osobnich-udaju/. Podmínky pro správu a ochranu osobních údajů společnosti Surtep se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Po dokončení procesu registrace ve službě Click2Play si zde uživatel vytvoří a aktivuje uživatelský účet (dále jen „účet“). Součástí účtu mohou být i platební informace, které uživatel poskytne společnosti Surtep za účelem zakoupení obsahu ve službě Click2Play. Jedině uživatel odpovídá za veškeré aktivity na svém účtu a za bezpečnost svého počítače. Uživatel nesmí nikomu sdělit své heslo či jakýmkoliv způsobem umožnit třetí osobě sdílet či jinak užívat jeho účet. Uživatel souhlasí s tím, že je osobně zodpovědný za užití svého hesla a účtu a za veškerou komunikaci a aktivitu ve službě Click2Play, která je důsledkem užití jeho přihlašovacích údajů. Uživatel nesmí svůj účet prodat, ani požadovat po nikom jakékoli protiplnění za právo jeho účet užívat či ho jakkoliv jinak na třetí osobu převést.

 

2. LICENCE

A. Licenční ujednání.

Využívání služby Click2Play a zakoupeného obsahu vyžaduje stažení a instalaci softwaru, dalšího obsahu a aktualizací (dále jen „software“) na počítač uživatele. Software uživatel nesmí užívat za žádným jiným účelem, než za účelem povoleného přístupu ke službě Click2Play a uživatelem zakoupeného obsahu. Uživatel bere na vědomí, že ani tato smlouva, ani ujednání, která se vztahují jen na daný konkrétní zakoupený obsah, ho neopravňují k budoucím aktualizacím, novým verzím a dalším rozšířením softwaru souvisejícího s příslušným zakoupeným obsahem, ačkoliv společnost Surtep takovéto aktualizace apod. může poskytnout sama na základě vlastního uvážení.

Surtep tímto uživateli uděluje a uživatel tímto přijímá omezenou, časově limitovanou nevýhradní licenci a právo užívat software čistě pro jeho osobní účely, a to v souladu s touto smlouvou a s podmínkami zakoupeného obsahu. K softwaru získává uživatel pouze licenci, nikoli vlastnické právo. Licence uživatele nezakládá žádný nárok na vlastnictví k softwaru.

B. Vlastnictví.

Všechna vlastnická a autorská práva k softwaru a veškerým jeho kopiím jsou majetkem společnosti Surtep a/nebo jejích poskytovatelů licence. Všechna práva jsou vyhrazena, ledaže je výslovně stanoveno jinak. Software je chráněn autorským právem České republiky, mezinárodními úmluvami na ochranu autorských práv a práv průmyslového vlastnictví a dalšími právními předpisy. Software obsahuje určité součásti na základě licence a poskytovatelé licence společnosti Surtep mohou v případě porušení této smlouvy hájit svá práva.

 

3. DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

Surtep může nabízet prostřednictvím služby Click2Play kromě softwaru, obsahu a služeb i jiné zboží (dále jen „doplňkové zboží nebo jen „zboží“) jako např. oblečení, knihy, plakáty, atd. Doplňkové zboží může Surtep nabízet společně s ostatním obsahem nebo samostatně, prodej doplňkového zboží je však jen vedlejší činností. Hlavním účelem služby Click2Play zůstává prodej herního obsahu a služeb. Veškeré objednávky koupě doplňkového zboží se řídí podmínkami této smlouvy.

Na prodej doplňkového zboží se vztahují standardní obchodní podmínky společnosti Surtep, které jsou k dispozici na adrese http://www.click2play.cz/obchodni-podminky/. Obchodní podmínky se mohou změnit bez předchozího upozornění.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A OSTATNÍ OBSAH

Surtep nabízí některý obsah zdarma a některý za finanční úhradu. Veškeré ceny jsou uvedeny v českých korunách nebo eurech.

VEŠKERÉ ÚHRADY SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU CLICK2PLAY JSOU SPLATNÉ PŘEDEM A NEJSOU ZCELA ANI Z ČÁSTI VRATNÉ. Surtep si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny či způsob platby. O jakékoli takové změně Surtep uživatele uvědomí alespoň třicet (30) dní předem, a to tak, že veškeré změny uveřejní formou dodatku k této smlouvě nebo v pravidlech použití (např. oznámení o vydání). Uživatel odpovídá za to, že si část týkající se platebních podmínek přečte, aby se o případných změnách včas dozvěděl. Pokud použije svůj účet nebo zakoupený obsah třicet (30) dní po uveřejnění změn, znamená to, že se změnami souhlasí. Pokud s některou ze změn nebude souhlasit, zruší svůj účet, nebo odstraní ze svého počítače příslušný obsah. Surtep uživateli však v souvislosti s tím nebude vracet žádné peníze. Pokud používání služby Click2Play uživatelem podléhá jakékoli dani z užití či prodeje, pak může Surtep uživateli naúčtovat vedle ceny za obsah a ve službě Click2Play zveřejněných poplatků i tuto daň. Daň z přidané hodnoty Evropské unie (dále jen „DPH“) je součástí daňové povinnosti společnosti Surtep a bude zaplacena příslušným státním orgánům.

Jakožto držitel účtu odpovídá uživatel za veškeré poplatky, které jsou s ním spojené, včetně daní, a za veškeré nákupy uskutečněné uživatelem nebo kýmkoliv, kdo užívá jeho účet, včetně členů jeho rodiny a přátel. Informace o způsobu, jak zrušit účet nebo konkrétní předplacený obsah, je k dispozici na adrese http://www.click2play.cz/faq/. Surtep si vyhrazuje právo vybírat poplatky a daňové nebo celní přirážky, na které vznikl nárok před zrušením uživatelova účtu nebo daného obsahu. V případě, že bude uživatelův účet nebo konkrétní obsah zrušen, nevzniká uživateli nárok na vrácení jakýchkoli peněz. Než uživateli Surtep umožní se znovu zaregistrovat, musí uživatel zaplatit vše, co společnosti Surtep případně bude dlužit.

K některým službám, softwaru či obsahu bude Surtep nabízet i obsah, který bude zdarma. Stejně jako u jakéhokoli jiného obsahu odpovídá uživatel za jakékoli poplatky svému poskytovateli internetového připojení, telefonních služeb nebo jiné formy připojení, které mohou vyvstat v souvislosti s užitím služby Click2Play, a to i přesto, že Surtep nabízí daný obsah zdarma.

 

5. ONLINE CHOVÁNÍ, PODVÁDĚNÍ A NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ

Uživatel souhlasí s tím, že osobně odpovídá za užívání svého účtu a za veškerou komunikaci a aktivitu ve službě Click2Play, která vznikne v souvislosti s užíváním jeho účtu. Jeho online chování a interakce s ostatními uživateli služby Click2Play by mělo být vedeno zdravým rozumem a základními morálními pravidly. Opakované porušování dobrých mravů či obtěžování ostatních uživatelů služby Click2Play může mít za následek zablokování či zrušení uživatelského účtu bez nároku na finanční či jinou náhradu.

Surtep může zablokovat či zrušit uživatelský účet nebo přístup k zakoupenému obsahu z důvodu jakékoli aktivity uživatele, kterou bude Surtep považovat za nezákonnou, nebo která bude mít nějakým způsobem negativní dopad na užívání služby Click2Play ostatními uživateli. Uživatel bere na vědomí, že ho Surtep není povinen v takovém případě na zrušení přístupu k zakoupenému obsahu nebo jeho účtu předem upozorňovat, i když tak může učinit dobrovolně.

 

6. OBSAH TŘETÍCH STRAN

Co se týče předplaceného obsahu, softwaru a souvisejícího obsahu, který nevlastní společnost Surtep, vystupuje Surtep čistě jen jako zprostředkující poskytovatel služeb. Surtep obsah třetích stran, který je dostupný ve službě Click2Play, nijak neprověřuje. Surtep nepřejímá jakoukoli odpovědnost za takovýto obsah třetích stran.

 

7. INFORMACE VYTVOŘENÉ UŽIVATELEM

Termín „informace vytvořené uživatelem“ představuje jakékoli informace zpřístupněné ostatním uživatelům na základě toho, že uživatel bude využívat prvky služby Click2Play sloužící pro sdílení informací a jiných materiálů s ostatními uživateli. Informace vytvořené uživatelem mohou obsahovat data z chatu, příspěvků do diskuzí, obrázky, uživatelská data, náměty ohledně produktů nebo služeb společnosti Surtep a upozornění na chyby. V souladu s ochranou osobních údajů uživatele (viz čl. 1 této smlouvy), dává uživatel výslovně a neodvolatelně společnosti Surtep souhlas a právo užívat, kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, distribuovat, přepravovat, vysílat a jakkoli jinak zprostředkovávat a veřejně uvádět informace vytvořené uživatelem a veškerá z nich odvozená díla v jakékoli podobě, kdekoliv, bez označení toho, že jde o uživatelova data, a bez předchozího upozornění či jakékoli kompenzace vůči uživateli.

 

8. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ŽÁDNÉ ZÁRUKY

A. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

SPOLEČNOST SURTEP, ANI JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE, ANI JEJICH POBOČKY NEBUDOU ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ČINĚNI OPDOVĚDNÝMI ZA ZTRÁTU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU JAKKOLI V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU CLICK2PLAY, ÚČTEM UŽIVATELE, JÍM ZAKOUPENÝM OBSAHEM A OBSAŽENÝM SOFTWAREM, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU DOBRÉHO JMÉNA, PRACOVNÍ PROSTOJE, SELHÁNÍ POČÍTAČE A JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY ČI ZTRÁTY. ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ Surtep NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, PŘÍKLADNÉ ČI JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY, KTERÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VZNIKNOU V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM SLUŽBY CLICK2PLAY, SOFTWARU, DOPLŇKOVÉHO ZBOŽÍ, KTERÉ SI UŽIVATEL ZAKOUPÍ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY CLICK2PLAY, ČI JAKÉKOLI INFORAMCE S NIMI SOUVISEJÍCÍMI, I KDYŽ SE BUDE JEDNAT O PORUCHU, DELIKT (VČ. NEDBALOSTNÍCH DELIKTŮ), PŘÍMOU ODPOVĚDNOST, PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI Surtep, A TO I POKUD BYLA SPOLEČNOST Surtep UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY. TATO OMEZENÍ A VYVINĚNÍ SE APLIKUJÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE SE ŠKODU NEPODAŘÍ NAPRAVIT.

B. ŽÁDNÉ ZÁRUKY.

Surtep NERUČÍ ZA KONSTANTNÍ, BEZCHYBNÝ, BEZVIROVÝ A BEZPEČNÝ PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ CLICK2PLAY, SOFTWARU, ÚČTU UŽIVATELE A/NEBO JÍM ZAKOUPENÉMU OBSAHU A JEJICH FUNGOVÁNÍ.

 

9. VÝLUČNÁ NÁHRADA

A. VÝLUČNÁ NÁHRADA – SLUŽBA CLICK2PLAY A SOFTWARE.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JEDINÝM VÝSLEDKEM JAKÉHOKOLI SPORU, KTERÝ ZAHÁJÍ SE SPOLEČNOSTÍ Surtep OHLEDNĚ SLUŽBY CLICK2PLAY NEBO SOFTWARU, BUDE TO, ŽE PŘESTANE SLUŽBU CLICK2PLAY A SOFTWARE UŽÍVAT A JEHO UČET BUDE ZRUŠEN. JELIKOŽ NĚKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ ŘÁDY NEDOVOLUJÍ ZŘEKNUTÍ SE ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNOU ČI NÁHODNOU ŠKODU, BUDE SPOLEČNOST Surtep A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE LIMITOVÁNA VE SVÉ ODPOVĚDNOSTI DO MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍRY, JAKOU TAKOVÝ STÁT ČI PRÁVNÍ ŘÁD UMOŽŇUJÍ.

B. VÝLUČNÁ NÁHRADA – DOPLŇKOVÝ OBSAH.

UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE CO SE TÝČE KOMPENZACE, KTERÉ SE MU MŮŽE DOSTAT V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLIV DOPLŇKOVÝM ZBOŽÍM, KTERÉ SI KOUPÍ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY CLICK2PLAY, MU MŮŽE SPOLEČNOST SURTEP ČISTĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ UZNAT NÁROK NA ZAPLACENÍ VZNIKLÉ ŠKODY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TATO ČÁSTKA NEPŘESÁHNE SUMU, KTEROU UŽIVATEL ZA DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ ZAPLATIL.

TATO ČÁST SE POUŽIJE V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU, JAKÝ PŘIPOUŠTÍ PLATNÉ PRÁVO.

 

10. NÁHRADA ŠKODY

Uživatel souhlasí s tím, že bude hájit společnost Surtep, její poskytovatele licencí a jejich pobočky, odškodní je a nebude je volat k jakékoli odpovědnosti a uplatňovat vůči nim jakékoliv nároky či náklady, včetně poplatků za právní zastoupení, a to ohledně všeho, co vyvstane na základě porušení této smlouvy nebo v souvislosti s ním, v souvislosti s užíváním služby Click2Play nebo získaného či souvisejícího obsahu či v souvislosti s jakýmikoli informacemi vytvořenými hráčem, tzn. zejm. vytváření, distribuci, propagaci a užívání jakéhokoli modu uživatelem či jakoukoliv další osobou, která bude využívat jeho účet. Surtep si vyhrazuje na základě vlastního uvážení právo převzít odpovědnost za výše uvedené v tomto odstavci. V tom případě již uživatel nebude mít nadále povinnost náhrady škody vůči společnosti Surtep. Tento článek pojednávající o náhradě škody zůstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

 

11. DODATKY KE SMLOUVĚ

Surtep může vydat dodatky k této smlouvě kdykoliv na základě vlastního uvážení. Uživatel služby Click2Play souhlasí s tím, že Surtep může podmínky této smlouvy změnit formou dodatku. Pokud změní Surtep tuto smlouvu dodatkem, bude tento dodatek účinný třicet (30) dní poté, se o něm uživatel dozví, ať již formou e-mailu, nebo formou upozornění v rámci softwaru. Smlouvu v jejím aktuálním znění si lze kdykoli prohlédnout na adrese http://www.click2play.cz/podminky-pouziti/. Pokud uživatel nezruší svůj účet do třiceti (30) dnů poté, co se o dodatku dozvěděl, znamená to, že s dodatkem souhlasí. Pokud s dodatkem nebo s jakoukoliv podmínkou této smlouvy uživatel nesouhlasí, má možnost pouze zažádat o zrušení svého účtu.

 

12. ÚČINNOST SMLOUVY A UKONČENÍ

Uživatel i společnost Surtep mají právo kdykoli ukončit uživatelův účet. Uživatel bere na vědomí, že zrušení jeho účtu je jeho jediným právem v rámci jeho smluvního vztahu se společností Surtep.

A. Účinnost smlouvy.

Účinnost této smlouvy (dále jen „účinnost“) začíná platit okamžikem, kdy uživatel klikne na níže uvedené tlačítko „Souhlasím“ a bude platit, dokud nebude smlouva ukončena.

B. Ukončení smlouvy z Vaší strany.

Informace o tom, jak může uživatel zrušit svůj účet, jsou k dispozici na adrese http://www.click2play.cz/faq/. Surtep si vyhrazuje právo vybírat poplatky, daňové a celní přirážky a jiné náklady, které vzniknou v souvislosti s tím, že uživatel zruší svůj účet. Zároveň jdou k tíži uživatele jakékoli nároky třetích stran (maloobchodníků či poskytovatelů obsahů), které vzniknou před tímto zrušením. V případě, že svůj účet uživatel zruší, nemá nárok na vrácení jakýchkoli peněz. Ani v případě, že ke zrušení účtu dojde ze strany společnosti Surtep z důvodu, že uživatel poruší tuto smlouvu, nebo v případě uživatelova nevhodného či nezákonného chování, nebude mít uživatel nárok na vrácení jakýchkoli peněz.

C. Ukončení ze strany společnosti Surtep.

Licence na software řádně zakoupený před zrušením účtu zůstávají platné i po zrušení účtu.

D. Přetrvání účinnost ustanovení i po ukončení této smlouvy.

Články 7, 8, 9, 10, 12 (písm. D), 13 a 14 zůstanou platné a účinné i v případě zániku této smlouvy z jakéhokoli důvodu. Nevyčerpané prostředky na účtu uživatele služby Click2Play jsou nevratné.

 

13. ROZHODNÉ PRÁVO/JURISDIKCE

Uživatel souhlasí s tím, že se tato smlouva řídí právem České republiky a jakýkoli spor, který z ní může vyvstat, se bude řídit tímto právem. V případě jakéhokoli sporu bude mít strana, která zvítězí, nárok na náhradu soudních výdajů a výdajů za právní zastoupení.

 

14. SOUHRNNÁ USTANOVENÍ

V případě, že bude jakékoli ustanovení této smlouvy považováno příslušným soudem za neplatné či nevymahatelné, bude použito v maximálním možném rozsahu a ostatní ustanovení smlouvy tím zůstanou nedotčena. Tato smlouva představuje veškerá ujednání smluvních stran ve výše uvedené věci a plně nahrazuje veškerá dřívější ujednání, ať již písemná nebo jen ústní. Uživatel souhlasí s tím, že tato smlouva nezakládá jakákoli práva jiným osobám, než jejím smluvním stranám.

Povinnosti společnosti Surtep se řídí platným právem a Surtep může jednat v souladu s platným právem tam, kde takové jednání bude v rozporu s ustanovením této smlouvy.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas s podmínkami této smlouvy (včetně všech případných podmínek pro uživatele služby Click2Play), která je úplným a výhradním ujednáním mezi uživatelem a společností Surtep a že tato smlouva nahrazuje jakákoli předchozí či současná ujednání či komunikaci, písemnou či ústní, mezi uživatelem a společností Surtep.